Energiamärgis

Hoone energiatõhususe miinimumnõuded

Euroopa Parlamendi ja Nõukogu hoonete energiatõhusust käsitlevas direktiivis on märgitud, et vajalik on suurendada hoonete arvu, mis on suurema energiatõhususega. Selle eesmärgi saavutamiseks peavad kõik liikmesriigid koostama kavad liginullenergiahoonete arvu suurendamiseks. Liginullenergiahoone on eriti energiasäästlik hoone, mis vastab energiatõhususarvu A klassile. Selle täpne määratlus on toodud majandus- ja taristuministri 03.06.2015.a määruse nr 55 „Hoone energiatõhususe miinimumnõuded“ §-s 7.

Valdav osa Eestis ehitatavatest hoonetest ei ole energiatõhususe poolest veel liginullenergiahoone tasemel. Eelkõige on see seotud sellega, et säästlike liginullenergiahoonete projekteerimise ja ehitamise hind on kõrgem. Lisaks on energiatõhususalane oskusteave projekteerijate ja ehitajate seas vähe levinud. Tagamaks hoonefondi energiatõhusus ja kulutõhusus, üritatakse antud projektiga panustada valdkonna oskusteabe levikusse.

Alates 2018 aastast peavad kõik avaliku sektori ning aastast 2021 kõik uued ehitatavad hooned saama oluliselt energiasäästlikumad.

Nõuded hoone energiatõhususele

Liginullenergiahoone on parima võimaliku ehituspraktika kohaselt energiatõhususe- ja taastuvenergiatehnoloogia lahendusega tehniliselt mõistlikult ehitatud hoone. Selle hoone energiatõhususarv on suurem kui 0 kWh/(m²·a), kuid mitte suurem kui allpool olevas tabelis näidatud.  Liginullenergiahoone energiatõhususarv ei tohi hoonete puhul ületada järgmist piirväärtust:

Liginullenergia miinimumnõuded alates 2019 aastast

Hoone tüüp kWh/(m²·a)
Väikeelamu 50
Korterelamu 100
büroohoone, raamatukogu ja teadushoone 100
Ärihoone 130
Avalik hoone 120
kaubandushoone ja terminal 130
Haridushoone 90
koolieelne lasteasutus 100
Tervishoiuhoone 270

Liginullenergiahoonete tulekuks on valmis ka Timbeco.

Liginullenergiahootene eesmärgi saavutamiseks käivitas Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium 2016 aastal energiasäästlike liginullenergia hoonete projekteerimise hanke summas 290 000 eurot. Toetusmeetme elluviimise eest vastutab SA Kredex, kes on projektide riigihanke koostaja. Projekti peapartner on TalTech. Projekti on kaasatud Merko Ehitus, Arhitektuuribüroo JVR,  YIT Ehitus, KAMP Arhitektid, Timbeco Woodhouse jt.

Töö sisu jaguneb kolmeks alamteemaks: üksikelamu lahendused, korter- ja ridaelamu lahendused ning energiaarvutuste metoodika väljatöötamine. Üksik-, rida- ja korterelamu lahenduste juures esitatakse ehitusprojekti koostamise juhendi tekstiosa ja joonised. Hoonete üldist arhitektuurset lahendust kirjeldavad joonised (korruste plaanid, lõiked, vaated) esitatakse eelprojekti tasemel. Konkreetsete tehniliste lahenduste ja sõlmede joonised esitatakse põhiprojekti tasemel. Arvutusmetoodika osas esitatakse tekstiosa koos metoodikal põhinevate arvutusnäidetega.

Projekti käigus koostatav materjal peaks aitama tulevast objekti omanikku, arendajat, arhitekti, projekteerijat ning ehitajat uute liginullenergia eluhoonete kavandamisel ja ehitamisel.

Timbeco Woodhouse on valinud näidisprojektiks „Käokella Energiamaja“ ridaelamud, mis projekteeritakse ümber liginullenergia ridaelamu projektiks. Timbeco Woodhouse on antud projekti raames välja töötanud arhitektuuri osa eelprojekti tasemel, sõlmede joonised ja projekti hinnakalkulatsiooni.

Liginullenergiamaja