Võta ühendust meie konsultandiga

Privaatsuspõhimõtted

Viimati uuendatud: 08.06.2022

Käesolevad privaatsuspõhimõtted (edaspidi „põhimõtted“) selgitavad, kuidas Timbeco Woodhouse OÜ kogub ja kasutab teie isikuandmeid.

1. Vastutav töötleja
Teie isikuandmete vastutav töötleja kehtivate isikuandmete kaitse õigusaktide tähenduses on Timbeco Woodhouse OÜ (edaspidi „Timbeco“). Timbeco töötleb teie isikuandmeid kooskõlas käesolevate põhimõtete ja kehtivate isikuandmete kaitse õigusaktidega.
Timbeco Woodhouse OÜ
Registrikood: 10073371
Aadress: Saku-Tõdva tee 22, Saku vald 75508 Harjumaa
Kontakt: +372 6 737 700, info@timbeco.ee

2. Andmekaitsetingimustes kasutatavad mõisted
Isikuandmed – igasugune teave tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku („andmesubjekti“) kohta.
Isikuandmete töötlemine – isikuandmete või nende kogumitega tehtav automatiseeritud või automatiseerimata toiming või toimingute kogum.
Kasutaja – füüsiline isik, kes külastab veebilehte www.timbeco.ee

3. Milliseid andmeid me kogume ja kasutame
Koguda ja töödelda võib üksnes selliseid isikuandmeid, mis on piisavad, asjakohased ja määratletud eesmärgi täitmise seisukohast vajalikud. Isikuandmeid ei tohi koguda ennetavalt ega säilitada neid võimalike tulevaste eesmärkide jaoks, välja arvatud juhul, kui see on nõutav või lubatav kohalduvate õigusaktide kohaselt.
Isikuandmete eriliike võib töödelda üksnes juhul, kui see on lubatud Euroopa Liidu isikuandmete kaitse üldmääruse ja teiste kohalike kohalduvate õigusaktide ja regulatsioonide kohaselt. Muudel juhtudel on isikuandmete eriliikide kogumine ja/või töötlemine Timbecos keelatud.

4. Mis on isikuandmete töötlemise õiguslikud alused ja eesmärgid
• meie lepinguliste ja seadustest tulenevate õiguste tagamine ja kaitsmine,
• kliendisuhete haldamine ja klientidega suhtlemine,
• e-turundus ja otseturundus,
• seadustest tulenevad kohustused dokumentide säilitamiseks.

5. Isikuandmete edastamine ja avaldamine
Teeme koostööd isikutega, kellele võime edastada koostöö raames ja sel eesmärgil Andmesubjektidega seotud andmeid, sh isikuandmeid. Isikuandmed edastamisel kolmandatele isikutele (üldjuhul Meie koostööpartnerid) jälgime kohalduvaid andmekaitse nõudeid.
Muudel juhtudel edastame kolmandatele isikutele Sinu isikuandmeid juhul, kui Meil on selleks olemas Sinu nõusolek, seadusest tulenev kohustus või erand juhul, kui edastus on vajalik Sinu elulise huvi kaitseks.
Üldreeglina me ei edasta isikuandmeid väljapoole Euroopa Majandusühendust. Kui edastame isikuandmed väljapoole Euroopa Majandusühendust, siis teeme seda järgides andmekaitsealaste õigusaktide nõudeid, nt kui Euroopa Liidu Komisjon on otsustanud, et selles riigis eksisteerib nn piisav kaitse või sellise otsuse puudumisel oleme kasutusele võtnud piisavad kaitsemeetmed (nt siduvad kontsernisisesed eeskirjad või standardsed andmekaitseklauslid)

6. Andmesubjekti õigused ja õiguste teostus
Teil on õigus tutvuda enda isikuandmetega, mida me töötleme. Teil on igal ajal õigus andmetega tutvuda, neid parandada, ajakohastada, muuta või kustutada. Palume siiski arvestada, et teatud andmed on käesolevates põhimõtetes kirjeldatud eesmärkide saavutamiseks tingimata vajalikud või õigusaktide alusel nõutavad. Neid andmeid te kustutada ei saa.
Teil on õigus esitada vastuväiteid teatud töötlemisele. Teil on isikuandmete kaitse õigusaktides sätestatud tingimustel õigus piirata enda andmete töötlemist.
Teil on isikuandmete kaitse õigusaktides sätestatud tingimustel õigus andmete ülekandmisele, st õigus saada enda isikuandmeid korrastatud kujul üldkasutatavas masinloetavas vormingus ja edastada neid oma äranägemisel teisele vastutavale töötlejale.
Avaldused eespool nimetatud õiguste kasutamiseks palume saata meile e-maili aadressil info@timbeco.ee
Andmesubjektil on õigus pöörduda kaebusega Meie, Andmekaitse Inspektsiooni või kohtu poole. Andmekaitse Inspektsiooni (AKI) kontaktandmed leiab AKI koduleheküljel aadressil: https://www.aki.ee/et/inspektsioon-kontaktid/tootajate-kontaktid.

7. Küpsised
Võime koguda veebilehe Külastajate kohta andmeid kasutades selleks Küpsiseid (s.o väiksed infokillud, mis talletatakse Külastaja brauseri poolt Külastaja arvuti või muu seadme kõvakettale) või muid sarnaseid tehnoloogiaid ning neid andmeid (nt IP-aadress, seadmeinfo, asukohateave) töödelda.
Te võite oma veebibrauseris küpsiste kasutamise keelata, nende kasutamist piirata või küpsised brauserist kustutada. Kuna küpsised on meie veebisaidi toimimiseks olulised, võib küpsiste kasutamise piiramine mõjutada veebisaidi funktsionaalsust.
Üksikasjalikum teave küpsiste kasutamise kohta on meie küpsisepõhimõtetes, mis on kättesaadav aadressil https://www.timbeco.ee/cookies.

8. Isikuandmete säilitamine
Säilitame isikuandmeid vaid töötluse eesmärgist lähtuva vajaliku aja. Üldjuhul 3 aastat võimalike nõuete kaitseks. Isikuandmed, mille säilitamise tähtaeg on möödunud, hävitatakse. Isikuandmete säilitamisel lähtume töötluse eesmärgist, nõuete esitamisel võimalike nõuete aegumise tähtaegadest ja seaduses toodud säilitamise tähtaegadest.

9. Turvalisus
Võimaldame teie isikuandmetele juurdepääsu üksnes volitatud töötajatele ja töövõtjatele, kes vajavad neid oma tööülesannete täitmiseks.
Juhul kui toimub isikuandmetega seonduvalt mistahes intsident, anname endast parima tagajärgede leevendamiseks ning tulevikus relevantsete riskide maandamiseks.