Madalenergiamaja

 

Madalenergiamaja ehitusel on oluline tagada madalad soojuskaod, küttesüsteem oleks energiatõhus ning kasutatakse ära tekkinud vabasoojus. See on tähtis seetõttu, et need komponendid mõjutavad hoonesse tekkivat energia kogust. Madalenergiahoone on kehtiva Energiatõhususe miinimumnõuete järgi B energiaklassiga maja ehk siis energiatõhususarvuga kuni 120 kWh/(m2a).

Madalenergiahoone standard

• hoone välispiirete soojuserikadu köetava pinna kohta (H/A) oleks väike.
• kasutataks otstarbekalt vabasoojust
• hoone tehnosüsteemid oleksid energiatõhusad
• hoone primaarenergiakasutus oleks väike, st. hoonesse tarnitaks vähem ja väikseima keskkonnamõjuga (väiksemate kaalumisteguritega) energiat
• suure kasuteguriga küttekatel
• suure soojustagastusega ventilatsioonisüsteem (η ≥ 0,8),
• ventilatsiooni elektrikasutus on väike (SFP ≤ 1,5…2 kW/(m3/s)).

Madalanergiamaja väljakutse ehitajale

Madalenergiahoones on vaja toota energiat krundil (päikesepaneelid, maaküte) või lähiümbruses (energiaühistu põhimõte) taastuvatest allikatest.

Madalenergiamaja