Certificat

ISO-timbeco

ISO 9001 kvalitetsledningssystem

För att organisationer ska kunna konkurrera framgångsrikt på marknaden med sina produkter eller tjänster måste företagsledningen ombesörja ständiga processförbättringar för att säkerställa god kvalitet. Ständiga förbättringar och förbättringar är grundprincipen i kvalitetsledningssystemet. Att följa ISO 9001-standarden kräver att det finns ett kvalitetsledningssystem på elementär nivå och är en garanti för kunden att löften kommer att infrias.

ISO 14001 miljöledningssystem

Med tanke på den växande medvetenheten om klimatförändringar och miljöfrågor behöver organisationer ett effektivt miljöledningssystem som erbjuder långsiktig konkurrenskraft. Medveten miljöledning är ett företags möjlighet att visa att de under produktion och distribution av varor är medvetna om och kontrollerar verksamhetens påverkan på miljön. Företagets önskan att skydda miljön återspeglas i ekonomisk förbrukning av råvaror, val och användning av ekonomiska energikällor, tillämpning av modern teknik, effektiv hantering av utsläpp och industriavfall samt logistisk transport av produkter.

ISO 45001 ledningssystem för arbetsmiljö och säkerhet

Arbetarsäkerhetsproblem kan tyckas överdrivna fram till den första olyckan, vilket leder till fysisk skada och orsakar materiell och moralisk skada och negativ publicitet för företaget. Arbetarskyddssystemet är en mycket viktig del av företagsledningen, som skapar underlag och ramar för riktade, transparenta, effektiva, faktabaserade och medarbetarinkluderande arbetarskyddsaktiviteter. Att implementera ett begripligt och verifierbart arbetarskyddssystem hjälper också till att hantera och minska potentiella risker och skador.

SINTEF-certifikat från 2022

I början av 2022 trädde det tekniska godkännandet TG 20710 av det norska byggforskningsinstitutet (Sintef Buildings and Infastructure) i kraft för det byggsystem som utvecklats av Timbeco.Sintef bekräftar att Timbeco element och modulbyggda byggsystem, som består av design , produktions- och konstruktionslösningar, är lämplig för användning i kungariket Norge och uppfyller med norsk bygglov. Godkännandet omfattar byggnader på upp till 4 våningar och omfattar områden som lastförmåga, energieffektivitet, ljudisolering, brandmotstånd, våtrum och miljö.

ETA European Technical Assessment från 2021

European Technical Assessment är ett bedömningsdokument som bekräftar en byggprodukts prestanda i förhållande till med dess huvudsakliga egenskaper. Harmoniserade standarder och europeiska tekniska bedömningar skapar ett gemensamt tekniskt språk som används av alla som är involverade i byggbranschen och gör det möjligt för tillverkare att upprätta en prestandadeklaration och anbringa CE-märkningen. CE-märkningen gör att en byggprodukt lagligen kan släppas ut på marknaden i vilket EU-land som helst och sedan handlas på EU:s inre marknad.